بررسی مبانی رجالی علامه حلی(رحمه الله) در خلاصه الاقوال
152 بازدید
محل نشر: مجله حدیث حوزه/شماره 6، بهار و تابستان1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/02/04
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این پژوهش به جست و جوی مبانی رجالی علامه حلی(ره)، در میان اظهارات او در مورد راویان مذکور در کتاب خلاصهالاقوال می پردازد. با جمع بندی نظراتی که علامه در ترجمه یک راوی بیان کرده و چینش این موارد در کنار هم، مبانی رجالی او، از لابلای نظرات و اجتهادات او کشف می شود. با کشف این مبانی می توان آن را نقد کرد یا قبول نمود. این مبانی، در دو گروه جای گرفته اند: اول؛ در خصوص برخی مبانی کلی رجال مانند اعتماد به وکلا، عدم اعتماد به راویان فاسد المذهب، قبول حسن ظاهر، اعتماد به نظریه وثاقت اصحاب اجماع، دوم؛ تقدیم دیدگاه یکی از علما رجال در هنگام تعارض. این گروه خود دو قسمت را تشکیل می دهد: الف تقدیم توثیق بر تضعیف ب: تقدیم تضعیف بر توثیق.
دانلود